img

Phân hệ Quản lý Tài sản (Assets Management)

Phân hệ này có chức năng quản lý đầy đủ và chi tiết các thông tin của tất cả tài sản trong doanh nghiệp từ thời điểm mua đến khi thanh lý: nguyên giá, giá trị đã khấu hao, giá trị còn lại, nguồn vốn hình thành, số kỳ khấu hao, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng, ngày bắt đầu tình khấu hao, ngày thôi khấu hao… Phần mềm cho phép người sử dụng tính khấu hao tài sản theo nhiều phương pháp khác nhau, phù hợp với các quyết định, chuẩn mực kế toán được ban hành.

Quản lý đầy đủ thông tin tài sản cố định bao gồm:

 • Thông số kỹ thuật: Dòng sản phẩm, năm sản xuất, nước sản xuất, công suất thiết kế, bản vẽ kỹ thuật…
 • Thông tin sử dụng: Người sử dụng, vị trí, bộ phận, phòng ban, trung tâm chi phí
 • Phân loại TSCĐ theo nhiều tiêu chí khác nhau
 • Thông tin khấu hao: Mô hình khấu hao, thời gian sử dụng, nguyên giá TSCĐ, hao mòn luỹ kế…
 • Quản lý linh kiện đính kèm và phụ tùng thay thế.
 • Theo dõi tình trạng của TSCĐ từ lúc mua vào cho đến khi thanh lý :
  • Mua mới
  • Đang sử dụng
  • Cho thuê
  • Ngưng sử dụng
  • Đã hết khấu hao
  • Thanh lý

Ưu điểm:

 • Không giới hạn số lượng
 • Theo dõi các thông tin về tài sản cố định: nguyên giá, giá trị đã khấu hao, giá trị còn lại, nguồn vốn hình thành, số năm khấu hao, giá trị khấu hao mỗi kỳ, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng, nước sản xuất, năm sản xuất, loại tài sản...
 • Có các trường dùng để phân loại tài sản cố định theo các tiêu chí khác nhau; có các trường tự do để nguời dùng tự sử dụng để quản lý các thông tin về tài sản cố định theo yêu cầu đặc thù
 • Cho phép khai báo các tài khoản ngầm định liên quan (tài khoản tài sản, tài khoản khấu hao, tài khoản chi phí) để hỗ trợ cho việc tự động hạch toán bút toán phân bổ khấu hao;
 • Theo dõi phụ tùng, dụng cụ đi kèm
 • Các thông tin ghi chú về tài sản, mô tả đặc tính của tài sản.

Theo dõi các thay đổi liên quan đến tài sản cố định

 • Tăng giảm giá trị của tài sản
 • Thôi tính khấu hao tài sản
 • Giảm tài sản.
 • Mua, nhận TSCĐ
 • Điều chỉnh nguyên giá
 • Khấu hao TSCĐ
 • Điều chỉnh khấu hao luỹ kế
 • Thanh lý TSCĐ
 • Cho thuê TSCĐ
 • Thay đổi vị trí, đối tượng sử dụng

Tính khấu hao đa dạng, linh hoạt

Phương pháp khấu hao:

 • Đường thẳng
 • Số dư giảm dần
 • Sản lượng
 • Thông lệ khấu hao cho kỳ đầu tiên:
 • Khấu hao ngay trong tháng
 • Khấu hao tháng sau
 • Căn cứ vào ngày 15 của tháng
 • Dựa vào số ngày sử dụng thực tế

Đặc điểm khấu hao:

 • Cho phép điều chỉnh khấu hao năm theo mùa vụ nhằm phản ảnh trung thực hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Chi phí khấu hao được phân bổ cho các đối tượng sử dụng (công trình, dự án…) dựa vào số ngày sử dụng thực tế.
 • Tự động tính khấu hao tài sản theo theo các phương pháp khai báo chi tiết theo nguồn vốn; cho phép sửa lại giá trị khấu hao tháng theo yêu cầu
 • Lưu giữ quá trình khấu hao của mọi tài sản và cho phép chuyển đổi qua lại giữa các phương pháp khấu hao của một tài sản.

Báo cáo kiểm kê về tài sản cố định

 • Danh sách tài sản cố định
 • Báo cáo kiểm kê (chi tiết và tổng hợp) tài sản cố định theo nguồn vốn, bộ phận sử dụng, loại tài sản
 • Thẻ tài sản cố định (biên bản giao nhận TSCĐ, biên bản thanh lý TSCĐ, biên bản đánh giá lại TSCĐ, biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành)
 • Sổ tài sản cố định
 • Báo cáo tài sản hết khấu hao còn sử dụng
 • Báo cáo luân chuyển tài sản.

Quản lý bảo hành, bảo trì TSCĐ

 • Cho phép người dùng thiết lập chu kỳ bảo trì, bảo dưỡng cho từng TSCĐ và cho từng linh kiện chi tiết. Hệ thống sẽ đề xuất danh sách TSCĐ sắp đến hạn bảo trì trong khoảng thời gian xác định và đưa ra yêu cầu mua sắm phụ tùng thay thế (nếu có).
 • Theo dõi được lịch sử bảo trì của từng tài sản. Thống chi phí bảo trì hàng tháng, hàng năm của từng bộ phận, nhà máy.

Báo cáo khấu hao và phân bổ khấu hao tài sản cố định

 • Bảng tính khấu hao tài sản cố định theo bộ phận sử dụng, nguồn vốn, loại tài sản
  • Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định theo bộ phận sử dụng và tổng số…
  • Báo cáo tổng hợp trích khấu hao.

Kết nối với các phân hệ khác

 • Tạo bút toán phân bổ khấu hao và chuyển sang sổ cái ở phân hệ kế toán tổng hợp.