Giải pháp kế toán

Giải pháp kế toán Phân hệ kế toán tổng hợp là trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ tất cả các phân hệ khác, trên cơ sở đó lên các sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo quản trị. Phân hệ này cho phép người sử dụng cập nhật các phiếu kế toán tổng quát, các bút toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ, các bút toán định kỳ và các bút toán điều chỉnh.

Hệ thống tài khoản

 • Không giới hạn số lượng mã tài khoản.
 • Mã tài khoản có độ dài tới 16 ký tự
 • Cho phép tự tạo hệ thống tài khoản bằng các quy tắc linh hoạt.

Quản lý các chứng từ

 • Cho phép kiểm soát dấu vết khi kết chuyển/cập nhật giao dịch
 • Cho phép lập chứng từ nhưng chưa chuyển vào sổ cái
 • Cho phép giới hạn việc nhập các giao dịch có ngày chứng từ nằm trong một khoảng thời gian nhất định
 • Số chứng từ có thể do người sử dụng tự nhập hoặc chương trình tự động tạo
 • Ngăn chặn việc cập nhập trùng số chứng từ
 • Cho phép cập nhật các bút toán với nhiều nhóm định khoản, 1 nợ nhiều có hoặc 1 có nhiều nợ
 • Kiểm soát số phát sinh nợ bằng số phát sinh có khi nhập chứng từ
 • Có các trường tham chiếu, các trường tự do để người sử dụng tự định nghĩa
 • Sao chép các bút toán của các nghiệp vụ lặp lại
 • In chứng từ theo mẫu đặc thù.

Các bút toán tự động

 • Các bút toán phân bổ tự động
 • Các bút toán kết chuyển tự động
 • Các bút toán đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ
 • Các bút toán đảo chênh lệch tỷ giá đầu kỳ.

Sổ sách kế toán

 • Sổ sách kế toán theo hình thức tùy chọn:
 • Nhật ký chung
 • Chứng từ ghi sổ.
 • Bảng kê chứng từ, bảng tổng hợp phát sinh theo tài khoản, số tham chiếu và các điều kiện lọc khác nhau.

Giải pháp kế toán trong DolphinERP

Các tính năng phổ biến sẽ thay đổi cách làm việc thiếu hiệu quả của doanh nghiệp

Tất cả các công cụ tiết kiệm thời gian cần để phát triển doanh nghiệp.

 • Đồng bộ hóa ngân hàng
  • Tự động đồng bộ hóa các báo cáo ngân hàng với ngân hàng hiện có hoặc các tệp đã nhập.
 • Quản lý hóa đơn và chi phí
 • Kiểm soát hóa đơn của nhà cung cấp và nhận dự báo rõ ràng về các hóa đơn trong thời gian tới để thanh toán.
 • Lập hóa đơn
  • Tạo hóa đơn rõ ràng và chuyên nghiệp
  • Quản lý các hóa đơn định kỳ và dễ dàng theo dõi các khoản thanh toán.
 • Đối soát dễ dàng
  • Tiết kiệm thời gian và tự động hóa 95% đối soát với công cụ tham chiếu thông minh imgĐược thanh toán nhanh hơnLập hóa đơn điện tử và theo dõi tự động.
 • Tạo và gửi hóa đơn chuyên nghiệp và nhận thanh toán trực tuyến.
 • Gửi lời nhắc đến người mắc nợ của bạn chỉ trong vài cú nhấp chuột. Chỉ cần thiết lập và tự động theo dõi để được thanh toán nhanh hơn.
 • Tự động tạo hóa đơn từ đơn đặt hàng, đơn đặt hàng giao hàng hoặc căn cứ vào thời gian và tài liệu.

img

Báo cáo động thu hút

Báo cáo của bạn, theo cách bạn thích.

 • Dễ dàng tạo báo cáo thu nhập, bảng cân đối hoặc báo cáo lưu chuyển tiền tệ của bạn.
 • Lọc nhanh, thu phóng, chú thích và so sánh mọi dữ liệu. img

Không cần ghi lại giao dịch theo cách thủ công

Tích hợp với các ứng dụng khác

img