img

Phân hệ Kế toán & Tài chính (Finance & Accounting Management)

I. Phân hệ Quản lý Tài chính – Kế toán

 • Phân hệ quản lý tài chính kế toán bao gồm các phân hệ con như: Quản lý kế hoạch tài chính, Kế toán tổng hợp, Quản lý dòng tiền, Kế toán phải thu, Kế toán phải trả, Kế toán chi phí giá thành, Quản lý tài sản cố định, Kế toán thuế, Báo cáo tài chính…* Các giao dịch kế toán được tích hợp với các phân hệ quản lý khác như Quản lý kho, Quản lý mua hàng, Quản lý bán hàng… Nhờ đó, khi các giao dịch tác nghiệp xảy ra thì các bút toán hạch toán tương ứng như tăng, giảm hàng tồn kho (từ phân hệ quản lý kho), công nợ phải thu (từ phân hệ bán hàng), công nợ phải trả (từ phân hệ mua hàng)… được tạo ra tự động và ghi vào các sổ phụ kế toán. Odoo cho phép giảm thiểu thời gian nhập liệu và luôn đảm bảo tính chính xác của số liệu kế toán phát sinh. Mô hình tích hợp dữ liệu từ các phân hệ khác về sổ cái tài khoản:

  ![img](./1.jpg)
  

Cuối kì, nhân viên kế toán có trách nhiệm phải thực hiện việc đóng sổ tại phân hệ Sổ cái tổng hợp để hoàn tất việc quyết toán cho kì đó. Phân hệ này cung cấp các báo cáo theo quy định của Nhà nước cũng như các báo cáo quản trị theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

1. Quản lý kế hoạch tài chính

 • Lập kế hoạch và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch “Doanh thu - Chi phí -Lợi nhuận”
 • Lập kế hoạch dòng tiền
  • Lập kế hoạch dòng tiền hàng tháng, quý, năm trong hoạt động của Công ty (có tính đến việc cân đối nguồn trả nợ vay).
  • Các báo cáo: Bảng kế hoạch dòng tiền tháng ,quý, năm; Kế hoạch chi tiết các khoản công nợ phải thu; Kế hoạch chi tiết các khoản công nợ phải trả.
 • Quản lý ngân sách
  • Lập dự toán theo dòng ngân sách hàng năm, theo dõi ngân sách theo từng phòng ban
  • Cho phép theo dõi chi phí theo dòng ngân sách và cánh báo khi chi phí thực tế lớn hơn ngân sách đã được duyệt.
  • Lên báo cáo ngân sách theo tiêu chí tổng hợp hoặc chi tiết theo dòng ngân sách.
  • Lên báo cáo so sánh giữa ngân sách và thực tế
 • Quản trị chi phí
  • Cho phép tạo và quản trị theo các dòng chi phí của các đơn vị và tổng công ty.
  • Lên báo cáo tổng hợp hoặc chi tiết chi phí theo từng đơn vị hoặc toàn công ty theo từng kỳ.
  • Lên báo cáo dòng chi phí theo dạng ma trận. cho phép người sử dụng báo cáo có cái nhìn đa chiều về các khoản phí trong từng đơn vị hay toàn công ty.

2. Kế toán tổng hợp

 • Liên kết số liệu từ tất cả các phân hệ kế toán chi tiết: Vốn bằng tiền, công nợ phải thu, công nợ phải trả, chi phí giá thành, tài sản cố định, bán hàng, mua hàng, tồn kho, …
 • Hạch toán kế toán tiền lương và các khoản phải trả công nhân viên, các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ.
 • Các bút toán khóa sổ, kết chuyển, phân bổ, điều chỉnh tự động, tùy chọn theo phương thức quản lý, hạch toán.
 • Tổng hợp dữ liệu từ tất cả các phân hệ kế toán khác để lên các báo cáo kế toán tổng hợp, báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo chế độ.

3. Quản lý dòng tiền

 • Quản lý đa tiền tệ: Mọi giao dịch đều có thể nhập và lưu theo đồng tiền giao dịch và được quy đổi về đồng tiền hạch toán. Cho phép người sử dụng lựa chọn cách tính tỷ giá ghi sổ theo phương pháp nhập trước xuất trước, trung bình tháng, trung bình di động, đích danh hoặc tỷ giá giao dịch. Khi thanh toán chương trình tự động tính tỷ giá ghi sổ và tạo bút toán chênh lệch tỷ giá. Cuối kỳ chương trình có chức năng tính lại tỷ giá ghi sổ của từng tài khoản, từng khách hàng/nhà cung cấp và tự động tạo lại các bút toán chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ.
 • Những chức năng cơ bản như phiếu thu, phiếu chi, báo có, báo nợ ngân hàng. Theo dõi tạm ứng, theo dõi các khoản công nợ phải thu, phải trả, quản lý hạn thanh toán...
 • Ngoài ra, Odoo cho phép theo dõi các hợp đồng vay vốn ngân hàng, vay các cá nhân, cho vay, … đều được quản trị một cách chặt chẽ. Không những thế nó còn cho phép tính lãi vay theo từng hợp đồng. Đồng thời với nó là các báo cáo liên quan.
 • Hơn thế nữa, với phân hệ Quản lý dòng bạn không những quản lý tốt dòng tiền hiện tại mà còn đáp ứng dự đoán những dòng tiền trong tương lai với Chức Năng Lập Kế Hoạch Dòng tiền.
 • Lập chứng từ bao gồm phiếu thu, phiếu chi, báo có, báo nợ và in chứng từ từ chương trình theo mẫu của người sử dụng, cho phép thực hiện xét duyệt các nghiệp vụ trước lúc tiến hành chi trả, …
 • Theo dõi thu chi tiền mặt tức thời tại quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tại các ngân hàng theo VNĐ, USD, EUR, …
 • Sổ chi tiết thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng theo khách hàng, hóa đơn, hợp đồng và khoản mục phí.
 • Báo cáo tổng hợp tình hình thu chi tiền mặt, tiền gửi, tồn quỹ theo theo ngày, từ ngày đến ngày.
 • Báo cáo: Sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng, sổ cái tài khoản, nhật ký thu tiền, nhật ký chi tiền, Bảng cân đối thu chi tiền mặt, tiền gửi theo ngày, …

4. Kế toán công nợ phải thu Ngoài những báo cáo chuẩn mực liên quan đến các khoản Công nợ thì phân hệ này còn giúp cho khách hàng lập các báo cáo mang tính quản trị cao. Trong đó những báo cáo liên quan đến dòng tiền rất được chú trọng, đặc biệt trong bối cảnh tình hình tài chính có sự vận động rất nhanh và đòi hỏi tính quản trị chặt chẽ.

 • Nhận số liệu phát sinh công nợ phải thu từ các phân hệ nghiệp vụ kinh doanh.
 • Quản lý công nợ phải thu chi tiết theo từng khách hàng, nhóm khách hàng, từng hóa đơn, thương vụ, hợp đồng, sản phẩm, công trình, theo cán bộ kinh doanh quản lý.
 • Quản lý công nợ phải thu theo hạn thanh toán của từng đối tượng, quy định và quản lý công nợ theo hạn mức về giá trị và thời gian nợ.
 • Bút toán bù trừ công nợ
 • Tổng hợp phát sinh của từng khách hàng theo tài khoản

5. Kế toán công nợ phải trả

 • Nhận số liệu phát sinh công nợ phải trả từ các Phân hệ nghiệp vụ.
 • Quản lý công nợ phải trả chi tiết theo từng nhà cung cấp, từng hóa đơn, thương vụ, hợp đồng.
 • Quản lý công nợ phải trả theo hạn thanh toán của từng đối tượng, từng hóa đơn mua hàng, quy định và quản lý công nợ theo hạn mức về giá trị và thời gian nợ.
 • Bút toán bù trừ công nợ
 • Tổng hợp phát sinh của từng nhà cung cấp theo tài khoản.

6. Phân hệ Quản lý tài sản cố định

 • Theo dõi tăng giảm tài sản theo từng nhóm tài sản, bộ phận sử dụng, nguồn vốn hình thành.
 • Tự động tính và hạch toán khấu hao TSCĐ theo nguồn vốn, mục đích sử dụng.
 • Dễ dàng quản lý tài sản theo nhóm, bộ phận, mục đích sử dụng, …
 • Tùy chọn dễ dàng phương thức tính khấu hao, cách lấy giá trị tính khấu hao,…
 • Cho phép điều chỉnh giá trị khấu hao từng thời kỳ cho phù hợp với yêu cầu quản lý, sản xuất.
 • Cuối tháng tự động phân bổ chi phí khấu hao tài sản cho từng bộ phận văn phòng, phân xưởng, công trình, sản phẩm.
 • Bảng tính khấu hao theo nguồn vốn và theo nhiều tiêu thức lựa chọn.
 • Bảng phân bổ khấu hao theo bộ phận, theo nguồn vốn, Bảng tổng hợp trích khấu hao tài sản.
 • Tổng hợp tình hình tăng giảm tài sản theo bộ phận, theo nguồn vốn, theo phương thức tăng giảm

7. Kế toán chi phí giá thành

 • Tính giá thành theo nhiều phương pháp: Phương pháp trực tiếp, định mức, hệ số, hoàn nguyên, phân bước, hỗn hợp.
 • Tập hợp, theo dõi chi phí sản xuất cho từng sản phẩm, công trình hoặc nhóm sản phẩm, nhóm công trình, … theo từng giai đoạn.
 • Khai báo giá thành kế hoạch, giá thành định mức, so sánh giá thành thực tế với giá thành kế hoạch, giá thành định mức để từ đó có được những phân tích sắc bén làm cơ sở để đề ra các quyết định điều hành hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.
 • Tự động phân bổ, kết chuyển chi phí. Cho phép phân bổ chi phí chung theo nhiều tiêu thức.
 • Báo cáo: Thẻ giá thành, Bảng tổng hợp giá thành, Bảng tiêu hao nguyên vật liệu cho sản phẩm, Bảng chi phí tiền lương, BHXH, KPCĐ cho sản phẩm, Các báo cáo chi phí theo tiểu khoản, Báo cáo giá thành công trình xây lắp, Báo cáo KQSXKD cho công trình xây lắp, …

8. Kế toán thuế

 • Tính và theo dõi các khoản thuế và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Chương trình tự động kê khai thuế đầu vào, đầu ra ngay khi lập chứng từ tại các phân hệ kế toán, đồng thời có chức năng kê khai bổ sung và điều chỉnh thuế đầu vào, đầu ra.
 • Phần mềm sẽ cập nhật miễn phí mọi thay đổi về chính sách, mẫu biểu báo cáo thuế cho khách hàng sử dụng.
 • Phần mềm cho phép kết nối với phần mềm hỗ trợ kê khai thuế, cho phép cuối kỳ chỉ cần một vài động tác click chuột để in ra hệ thống báo cáo thuế để nộp cho cơ quan thuế. Các báo cáo:
 • Bảng kê hóa đơn GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào
 • Bảng kê hóa đơn GTGT của hàng hóa dịch vụ bán ra
 • Tờ khai thuế GTGT
 • Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn
 • Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước.

9. Báo cáo tài chính Phần mềm cung cấp một loạt các báo cáo phân tích số liệu của nhiều kỳ hạch toán kinh doanh khác nhau trên một bảng nhiều cột. Số liệu của mỗi kỳ được in ra ở một cột riêng. Người sử dụng có thể lựa chọn so sánh kỳ báo cáo là ngày, tuần, tháng, quý, năm và số kỳ so sánh là tùy ý. Có các báo cáo so sánh giữa các kỳ kế tiếp và cùng kỳ nhưng so sánh giữa các năm. Chương trình tự động tổng hợp số liệu và lên đầy đủ các báo cáo tài chính giữa niên độ, báo cáo quyết toán năm theo các chế độ kế toán hiện hành và được cập nhật mẫu biểu báo cáo mới nhất khi có sự thay đổi. Các báo cáo:

 • Bảng cân đối số phát sinh
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

Ưu điểm nổi bật của phân hệ:

 • Giao diện người dùng thông minh: Ghi nhận các giao dịch chỉ với một vài cú nhấp chuột và dễ dàng quản lý tất cả các hoạt động tài chính ở một nơi.
 • Giao diện người dùng được thiết kế để giúp cho người dùng có được năng suất lao động tối ưu
 • Kết nối với tài khoản ngân hàng của bạn: Cập nhật sao kê ngân hàng của bạn và cân đối chúng chỉ trong một vài cú nhấp chuột. Chuẩn bị các lệnh thanh toán dựa trên hoá đơn nhà cung cấp và các yêu cầu cụ thể.
 • Thanh toán nhanh hơn với hóa đơn điện tử: Tạo và gửi hóa đơn chuyên nghiệp và nhận thanh toán trực tuyến. Không cần phải gửi nhắc nhở theo dõi công nợ của bạn- chỉ đơn giản là thiết lập và tự động hoá theo dõi để thúc đẩy vệc thanh toán nhanh hơn.
 • Giao diện đẹp, dễ sử dụng, đầy đủ tính năng: Giao diện đẹp và đầy đủ tính năng, phân hệ kế toán của chúng tôi phù hợp cho các doanh nghiệp ở mọi quy mô.