img

Phân hệ Phụ phí, Công tác phí (Expense Management)

Phân hệ này giúp cho việc Quản lý Công tác phí của nhân viên trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn thông qua việc theo dõi các chi phí hàng ngày của bạn

Chi phí quản lý kinh doanh trực tuyến

Toàn bộ quy trình của việc quản lý chi phí của các bộ phận được thực hiện như sau:

 • Các chi phí dự thảo do người lao động đề xuất
 • Xác nhận của người lao động cho bảng dự thảo đó
 • Xác nhận của người quản lý trực tiếp của nhân viên đề xuất bảng chi phí
 • Xác nhận của kế toán
 • Tạo ra các bút toán sổ kế toán

Giám sát quản lý

Phân hệ này cho phép bạn quản lý chi phí của nhân viên. Cho dù đó là công tác phí hay bất kỳ chi phí nào khác, nó đều cho phép nhân viên của bạn truy cập để để họ tự ghi lại các chi phí liên quan và nó cung cấp cho bạn quyền đầy đủ để xác nhận hoặc từ chối các đề xuất ấy. Sau khi xác nhận, nó tạo một phiếu chi cho nhân viên. Không cần phải tải về phần mềm hay bất kỳ chương trình chuyên ngành nào để quản lý để chi phí của nhân viên - tất cả mọi thứ có thể thao tác trực tuyến.

Phân quyền theo cấp quản lý

Với vai trò người quản lý:

 • Theo dõi các khoản chi phí trong bộ phận bạn phụ trách.
 • Chấp thuận hoặc từ chối các chi phí được đề xuất (và gửi một lý do trả lời).
 • Chuyển chi phí đã được phê duyệt đến bộ phận kế toán. Với vai trò người sử dụng:
 • Được đề xuất các chi phí của bạn.
 • Giải trình các lý do của bạn cho người quản lý.
 • Kiểm tra tình trạng của các chi phí của bạn. Với vai trò kế toán viên:
 • Kiểm tra chi phí của nhân viên
 • Tạo một phiếu chi
 • Thực hiện thủ tục thanh toán

Tích hợp với ứng dụng Timesheet

Module này được sử dụng bởi các kế toán quản trị và phù hợp với các hóa đơn, biên lai thu chi trong module timesheet - vì vậy bạn có thể tin tưởng để phân bổ chi phí cho các khách hàng nếu bạn làm việc theo các dự án.